Stránka venovaná Forgáčovcom

Oznam

Vážení priatelia,

občianske združenie FORGACH de GHYMES sa aj v roku 2009 zaregistrovalo do zoznamu prijímateľov 2% zaplatenej dane z príjmov tak, aby v roku 2010 spĺňalo všetky zákonné podmienky byť prijímateľom týchto zdrojov. Pre informáciu uvádzame, že v roku 2008 získalo naše občianske združenie z podielu zaplatenej dane celkom 28 430,- Sk a v roku 2009 získalo sumu 766,69 €. Všetky takto získané prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s otvorením rodového múzea v Jelenci.

Postup ako poukázať podiel zaplatenej dane v roku 2010 bude v aktuálnom čase (február 2010– apríl 2010) zverejnený na stránke www.rozhodni.sk a na stránkach Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky www.drsr.sk.

Dovoľujeme si Vás týmto láskavo požiadať o pomoc pri napĺňaní našich cieľov zapísaných v stanovách združenia a poskytnúť nám podiel Vami zaplatenej dane z príjmov v roku 2010 tak ako Vám to umožňuje zákon č. 595/2003 Z. z. v § 50 ods. 1.
Naše identifikačné číslo (IČO) je:

42 014 506

Ak sa rozhodnete podporiť aktivity nášho združenia finančným darom, prosíme ho láskavo zaslať na číslo účtu vedeného vo VOLKSBANK Slovensko, a.s.:

42 50 079 418 /3100

Za Vašu pomoc a podporu vopred ďakujeme.


členovia občianskeho združenia
FORGACH de GHYMES